rápia Vás mokrá pivnica, vlhké steny a vlhkosť, radón a plesne v dome ? Na problémy s vlhkosťou máme riešenie ! Elektrofyzikálny systém DryPol® odstráni vlhkosť, plesne a radón z muriva rýchlo, lacno, bez stavebných zásahov už od šiesteho mesiaca od spustenia ...   Zvoľte bezkontaktný systém vysúšania vlhkosti z muriva, ktorý si jednoducho objednajte prostredníctvom tejto webovej stránky.   PPrístroj na ekologické vysúšanie vlhkosti muriva Vám doručí dôveryhodná spoločnosť na dobierku. Po zostavení a kontrole môžete začať vysúšať murivo takmer ihneď.   Najskôr je treba prístroj za pomoci jednoduchého náradia zostaviť a umiestniť na vlhkú stenu podľa priloženého návodu.   Tešte sa z vysušeného muriva bez vlhkosti, baktérií, plesní, sporov a radónu už od šiesteho mesiaca od spustenia.

DryPol® | FAQ - často kladené otázky o technológii DryPol® pre odstránenie vlhkosti muriva

Známi mi povedali, že elektrofyzikálne vysušovanie vlhkosti je čisté šarlatánstvo. Môžete mi tento názor nejako vyvrátiť ?

DryPol® System - vysušovanie vzlínajúcelj vlhkosti muriva na elektrofyzikálnom princípe elektroosmózy | Vysusovanie-Sanacie-Muriva.skZa prístroj DryPol®  hovoria predovšetkým výsledky - stovky vysušených stavieb, a teda aj stovky spokojných klientov, či už sa jednalo o stavby historické, súkromné či komerčné. Niektoré z nich môžete nájsť v referenciách spokojných klientov - nájdete tu typické aj netradičné formy prejavov procesu vzlínania vlhkosti a ich rýchle odstránenie technológiou DryPol®. Technológia DryPol® je testovaná v laboratórnych podmienkach - ak je splnených niekoľko základných podmienok, prístroj DryPol® spoľahlivo funguje a následne pôsobí ako trvalá hydroizolácia stavby.

Technológia DryPol® funguje na princípe využitia základných prírodných zákonov tejto planéty, zákonov, ktoré tu fungovali pred príchodom ľudstva a budú fungovať s istotou aj naďalej - základné zákony fyziky platia v celom Vesmíre a ľudia sa ich len naučili využívať vo svoj prospech. K poznaniu týchto faktov sa ľudstvo dopracovalo len nedávno, a žijeme teraz v čase, keď sa ich ešte len učíme využívať. Fyzikálne princípy, ktoré technológia DryPol® využíva, teda existujú a existovať budú tak dlho, kým bude existovať Vesmír tak, ako ho poznáme. My, ľudia, môžeme tieto jeho prejavy využívať vo svoj prospech podobne, ako sme sa naučili používať energiu veternú, jadrovú, vodnú či elektrickú. DryPol® teda iba umožňuje využitie čisto prirodzených prírodných fyzikálnych zákonov. Z tohto hľadiska je teda nemožné, aby sa DryPol® na Vašej stavbe či nehnuťelnosti neprejavil !

Aký je rozdiel medzi magnetokinézou a elektrofyzikálným vysušovaním vlhkosti muriva bez stavebných zásahov systémom DryPol® ?

Magnetokinéza v priebehu procesu vysušovania vzostupnej hygroskopickej vlhkosti muriva obecne využíva vesmírne energie a magnetické dráhy planéty Zeme.

Elektrofyzikálne vysušovanie vzlínajúcej vlhkosti technológiou DryPol® System využíva prakticky aj experimentálne overené, pevne dané fyzikálne zákony, kedy pulzné najmodernejšie digitálne riadené nastaviteľné elektromagnetické pulzné generátory odstraňujú vzlínajúcu vlhkosť v objektoch a následne ich trvale hydroizolujú stavbu na základe ich prirodzených vlastností.

Čo je elektroosmóza a ako ju technológia sanácie vlhkosti muriva DryPol® využíva ?

Elektrofyzikálny princíp elektroosmózy | Vysusovanie-Sanacie-Muriva.skElektroosmóza je skrátené označenie pre elektroosmotický tok, ktorého skratkou je EOF (Electroosmotic Flow). Jedná sa o jednu z hybných síl kapilárnej elektroforézy vznikajúcu ionizáciou silanolových skupín na vnútornej strane kapiláry za predpokladu pH> 7. V dôsledku tejto ionizácie sa vnútorná stena kapiláry chová podobne, ako by mala negatívny náboj, ktorý priťahuje katióny z roztoku, ktoré migrujú ku katóde. Vzhľadom k malým rozmerom kapiláry so sebou strhávajú aj anióny, ktoré migrujú aj ku katóde za predpokladu, že mobilita EOF je väčšia, než mobilita aniónov. Vďaka elektroosmotickému toku je teda v kapilárnej elektroforéze možné stanoviť súčasne katióny aj anióny a možno ho rôzne modifikovať či potlačiť napríklad pomocou nízkeho pH tým, že nedôjde k ionizácii silanolových skupín.

V súčasnej dobe je vedcami intenzívne skúmaný aj efekt striedavej elektroosmózy, ktorý môže byť použitý pre čerpanie elektrolytov kapilárami. Po inštalácii elektrofyzikálnej technológie DryPol® prístroj začne fungovať okamžite. Viditeľný efekt sa však oku človeka prejaví až po niekoľkých desiatkach dní. Počas nasledujúcich mesiacov po inštalácii začína voda migrovať v kapilárnych riečiskách muriva späť do pôdy : teda od + (kladného) k - (zápornému) pólu, kedy + (plus) je murivo objektu a - (mínus) podložie stavby. Jav spätného návratu vody jej vlastnými kapilárnymi riečiskami dosahuje prístroj nabíjaním molekúl vody v stenách nabitých miernym kladným elektrickým nábojom, a tieto sú pôsobením fyzikálneho zákona vzájomnej príťažlivosti opačných pólov odvádzané k silnému zápornému magnetickému náboju, ktorým je vždy podložie stavby. Podložie stavby ( spodná stavbazostáva záporným pólom vždy, pretože ide o základný fyzikálny princíp. Kapilárami, ktorými vlhkosť do muriva vzlínala, odíde voda postupným spätným procesom cez základy stavby späť do pôdy, kde už zostáva a nevzlína späť. V ďalších rokoch prevádzky systému DryPol®  elektroosmotickým efektom pôsobí ako hydroizolačný štít proti vlhkosti. Účinnost technológie vysušovania vlhkosti stavieb DryPol® je experimentálne aj prakticky overená, ako sa môžete presvedčiť v referenciách spokojných klientov »

Čo znamená, že technológia DryPol®  je bezkontaktná ?

Technológií na vysušenie vlhkosti muriva, najmä vzlínajúcej vlhkosti muriva, a technológií na následnú či celkovú hydroizoláciu stavieb ľudia vymysleli mnoho. Prevažná väčšina z nich však predpokladá stavebné zásahy do objektov, ktoré chystáme vysušiť, alebo ich izolovať pred vzlínajúcou vlhkosťou. Tieto metódy môžeme súhrnne označiť ako mechanické a teda kontaktné, lebo je potrebné zasahovať do celej stavby alebo jej časti - v priebehu aplikácie technológie procesu vysušovania vlhkosti muriva či hydroizolácie stavieb dochádza ku kontaktu technológie s vysušovaným objektom. Okrem nevýhod, ako je vysoká cena, hluk a prevedenie v závislosti na počasí, , je asi najväčšou nevýhodou najmä skutočnosť, že dochádza k obmedzeniu bežnej funkcie stavby a k stavebným zásahom, ktoré môžu výrazne narušiť statiku stavby. Tieto technológie vysušovanie vlhkosti muriva a hydroizolácie stavieb je teda ťažké aplikovať na budovy so stálou prevádzkou, na historické či pamiatkovo chránené budovy či objekty, v ktorých by vykonanie stavebného zásahu mohlo mať výrazný vplyv na samotnú existenciu stavby ako takej.

Technológia využívajúca zemský elektromagnetizmus a elektrofyzikálne princípy na základe generovania magnetických pulzov je experimentálne aj prakticky v bežných podmienkach overená a funguje s úplnou istotou v 95% stavieb. Digitálne riadený bezelektrodový pulzný vysielač pracuje na prirodzených fyzikálnych zákonoch a DryPol® teda so stavbou spolupracuje, kedy využíva jej prirodzené vlastnosti - s vlhkosťou nebojuje - vlhkosť sama odchádza svojou prirodzenou cestou a nedochádza teda k žiadnym škodám ako na ľudskom zdraví, tak ani na stavbe samotnej a ani na životnom prostredí. DryPol® spolupracuje s prírodou a ľudské obydlia vníma ako jej prirodzenú súčasť koexistujúci s ňou v prirodzenom súlade.

Na aký materiál prístroj pre vysušovanie vlhkého muriva, vlhkých stien i hydroizoláciu spodnej stavby DryPol® presne pôsobí ?

Prístroj pôsobí na všetky druhy stavebných materiálov bez rozdielu; prístroj DryPol® funguje na všetky časti stavby. Ak je teda Vaša nehnuteľnosť napadnutá vzlínajúcou vlhkosťou a prístroj DryPol® do stavby umiestnite, technológia odstraňuje vlhkosť zo všetkých častí nehnuteľnosti, teda zo základov, pivníc, podláh, stien či nosných konštrukcií. Samozrejmým predpokladom je správna inštalácia prístroja a nenarušená prevádzka.

Môže prístroj DryPol® Systém ovplyvniť funkcie bežných domácich spotrebičov?

Bežné domáce spotrebiče DryPol® Systém samozrejme neovplyvňuje. Je však potrebné dať pozor na prístroje a zariadenia ovládané diaľkovo, medzi ktoré patria napríklad diaľkovo ovládané termostaty, vykurovacie kotle, poplachové sirény napojené na centrálny pult a pod. V týchto 

prípadoch sa môžu funkcie technológie DryPol® Systém a týchto zariadení navzájom ovplyvňovať. Riešenie je však jednoduché: Ak máte podozrenie, že by mohlo dôjsť k ich vzájomnej interakcii, vďaka unikátnemu technologickému riešeniu stačí systém DryPol® inštalovať približne 2 metre od týchto zariadení. Odporúčame preto dôkladne preštudovať návod na obsluhu a použitie týchto zariadení alebo jednoducho systém DryPol® umiestniť do odporúčanej vzdialenosti 2 metre od miesta, kde sa nachádzajú.

Za ako dlho začne technológia na vysušovanie vlhkého muriva a kompletnú hydroizoláciu stavieb bez stavebných zásahov DryPol® System na hygroskopickú vlhkosť pôsobiť ?

Technológia DryPol® začína pôsobiť ihneď po jej inštalácii a následnom spustení.

Čo sa bude diať v prvých dňoch po inštalácii prístroja na sanáciu vlhkosti muriva a hydroizoláciu stavieb DryPol® ?

Po inštalácii prístroja DryPol® môže prechodne dôjsť v prvých troch mesiacoch prevádzky prístroja k zdanlivému zhoršeniu stavu, kedy sa omietka alebo murivo zdá viac vlhké, alebo sa vlhkostné mapy viac rozšíria. Jedná sa o prirodzený sprievodný jav liečby vlhkého muriva, kedy už ustupujúca voda z vyšších častí muriva tlačí na vodu v častiach nižších. Tento sprievodný jav sa však v priebehu niekoľkých týždňov normalizuje a vzlínajúca vlhkosť začne ustupovať z muriva stavby rovnomerne.

Je potrebné prístroj v priebehu procesu vysušovania vlhkosti muriva ovládať ?

Prístroj DryPol® nie je nutné v priebehu procesu vysušovania vlhkého muriva ovládať, je však možné meniť intenzitu vysušovania. Prístroj DryPol® nie je nutné v priebehu procesu vysušovania vlhkého muriva ovládať, je však možné meniť intenzitu vysušovania. Technológia DryPol® je vysoko účinné zariadenie s množstvom jemných súčastí, preto odporúčame prístroj po každej väčšej búrke, najmä ak bola sprevádzaná výraznými elektrostatickými výbojmi alebo ak došlo v jej priebehu k výpadku dodávky elektrického prúdu, vizuálne skontrolovať. 

V prípade, že sa prístroj chová neštandardne alebo ak sa nezapne, vykonajte „reštart prístroja“ podľa priloženého návodu. V prípade, že prístroj nereaguje, vykonajte reštart prístroja bez prepäťovej ochrany. Je možné, že práve prepäťová ochrana váš prístroj ochránila pred poškodením prepätím. V každom prípade odporúčame vykonať „reštart prístroja“ približne 4x ročne. 

Ako mám vykonať reštart prístroja ?

„Reštart prístroja“ vykonávajte podľa návodu, ktorý ste dostali spolu s prístrojom. Zjednodušene možno povedať, že „reštart prístroja“ sa vykonáva jeho vypnutím z prípojky elektrickej siete vybavenej prepäťovou ochranou, ktorá nie je súčasťou balenia. Vždy vykonávajte „reštart prístroja“ tak, že vypnete zásuvku prístroja z prípojky elektrickej energie vybavenej prepäťovou ochranou. Nikdy neodpájajte konektor prípojky od prístroja po vykonaní reštartu, hrozí nebezpečenstvo poškodenia prístroja.

Ako mám postupovať, keď po búrke či výpadku elektrického prúdu prístroj nereaguje ?

V prípade, že budete vykonávať odporúčanú kontrolu prístroja po každej väčšej búrke či po výpadku dodávky elektrickej energie, môže sa stať, že prístroj bude vypnutý. Vždy vykonajte reštart prístroja najprv s prepäťovou ochranou. Ak  prístroj nevykoná „reštart systému“ podľa návodu, vykonajte „reštart systém“ bez prepäťovej ochrany. Ak prístroj nereaguje ani v tomto prípade, bezodkladne nás kontaktujte, najlepšie elektronickou poštou. Situáciu s vami prekonzultujeme a pomôžeme vám ju vyriešiť.

Môže sa prístroj správať v priebehu procesu vysúšania neštandardne ?

Jediným správaním, ktoré možno považovať za neštandardné, môže byť prerušované alebo súvislé mierne bzučanie. Toto správanie prístroja je úplne normálne a väčšinou sa môže (ale nemusí) prejaviť v priebehu prvých týždňov prevádzky. V prípade, že prístroj na elektrofyzikálne vysúšanie muriva DryPol® nereaguje na zapnutie do elektrickej siete či po vykonaní reštartu, postupujte podľa krokov, ktoré vo „FAQ“ opisujeme. Okrem opísaného mierneho bzučivého zvuku, ktorý sa však nemusí prejaviť práve pri vašom zariadení, technológia DryPol® žiadne iné zvuky nevydáva.

Plánujem rekonštrukciu už vysúšanej stavby, môžem prístroj DryPol® Systém vypnúť ?

Hoci uvádzame, že prístroj musí byť od jeho spustenia v prevádzke nepretržite, kompletné či čiastočné rekonštrukcie stavieb môžu tvoriť výnimku. Ak sa chystáte rekonštruovať už vysušený, napríklad starší dom vrátane podláh, všetkých druhov omietok, sieťových rozvodov či strechy, je prirodzené, že bude nevyhnutné na najnutnejší čas prístroj vypnúť z napájania el. siete Je to dôležité aj preto, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Je však veľmi dôležité myslieť na to, že po vypnutí prístroja nebude voda odvádzaná von zo stavby a tá nebude chránená pred kapilárnym vzlínaním. 

Ak teda stavbu rekonštruujete, vypnite prístroj DryPol® Systém iba na nevyhnutný čas, aby sa proces kapilárneho vzlínania nemohol znova naštartovať a voda tak nemala otvorený priestor pre svoju deštruktívnu činnosť. V každom prípade však odporúčame pre dobro vašej stavby inštalovať DryPol® Systém čo najskôr, a to aj pred plánovanou rekonštrukciou. Znížite tým riziko navlhnutia nových omietok od základnej stavebnej konštrukcie, ktorá už bola technológiou DryPol® systém čiastočne (alebo úplne) vysušená. Vlhká základná stavebná konštrukcia novým omietkam nesvedčí.

Ako je možné, že prístroj DryPol® nepotrebuje k úspešnej prevádzke žiadne drôty alebo elektródy, ktoré by bolo nutné do steny inštalovať, keď som videl podobné elektroosmotické prístroje, ktoré však elektródy a drôty mali ?

Áno, je možné, že ste sa stretli s prístrojmi založenými na podobnom princípe využívajúcimi tiež efekt elektroosmózy, ktoré k svojej funkcii potrebovali elektródy, ktorý bolo nutné rozviesť po celom dome. Elektródami inštalovanými v stene sa rozvádzal elektrický prúd, ktorý přepóloval molekuly vody v kapilárach. Nevýhodou tejto dnes už prekonané technológie sanácie konštrukcií, hydroizolácie stavieb a vysušovania vlhkého muriva bola nízka efektivita, dosah prístroja maximálne do 20 metrov a najmä nutnosť rozvodu vodičov všade vo vysušovanom vlhkom objekte; navyše bolo nutné elektródy v stene pravidelne vymieňať. Tieto staršie zariadenia patrí k dávnym predchodcom modernej bezkontaktnej technológie DryPol®, ktorých funkcie sú už niekoľko desiatok rokov prekonané. Unikátna technológia elektrofyzikálneho vysušovania vlhkého muriva DryPol® je bezúdržbová a riadená najmodernejším digitálnym systémom na trhu a najmä nie nutný akýkoľvek hrubý zásah do stavebnej konštrukcie.

Ovplyvňuje DryPol® Systém aj murivo prístavieb na dome, ktorý sa už vysúšal?

Murivo prístavieb a nadstavieb na stavbách, ktoré sa už vysúšali, systém DryPol® môže ovplyvniť len pozitívne. Vďaka systému je nové murivo lepšie chránené pred prípadným kapilárnym vzlínaním a v prípade navlhnutia inými druhmi vlhkosti systém zaistí jeho ľahšie vyschnutie. Nové murivo je potom všeobecne lepšie hydroizolované.

Má prístroj nejaké ďalšie pozitívne účinky okrem bezkontaktného, rýchleho a lacného vysušovania vlhkého muriva ?

Áno, prístroj DryPol® na sanáciu vlhkosti muriva s následnou hydroizoláciou stavieb sa vyznačuje ďalším pozitívom - odstránením plesní z muriva, ak sa v stavbe pleseň nachádza a úsporou až 70% na vykurovaní celej stavby. Úsporou na vykurovanie sa zaoberáme v ďalšej odpovedi, ktorú nájdete v oblasti odpovedí týkajúcich sa stavby. Zostáva faktom, že sa plesne vo vlhkom murive objavia takmer vždy už niekoľko mesiacov od napadnutia múru vzlínajúcou vlhkosťou, pretože na vlhkej stene má pleseň ideálne podmienky pre svoj rast a množenie. Plesne v murivu spôsobujú človeku závažné zdravotné problémy vrátane alergií, ba dokonca môžu byť v prípade citlivých alebo chorých osôb životu nebezpečné. Inštaláciou prístroja DryPol® si zaistíte ústup plesní, ich úplné vymiznutie a kompletné odstránenie.

Prístrojom DryPol® je možné takisto znížiť radónovú záťaž objektu. Radón je rádioaktívny plyn, ktorý sa v prírode vyskytuje s rudami uránu a tória. Rádioaktívny nebezpečný prvok radón sa v podloží stavby viaže na vodu. Steny stavby, ktoré sú vlhké, teda postihnuté kapilárnou vzlínajúcou vlhkosťou, nasávajú z podložia stavby vlhkosť spoločne s rádioaktívnym radónom. Radón sa pri odparovaní vlhkosti zo stien vnútri domov uvoľňuje a rozkladá na tzv. dcérske prvky. Tieto, pre zdravie veľmi nebezpečné prvky sa v miestnostiach vlhkej stavby postupne viažu na všadeprítomné prachové častice, ktoré vo vzduchu poletujú, a to aj pri maximálnej starostlivosti o hygienu či upratovanie v dome. Radón sa počas dní, keď je krajina nasiaknutá vodou, kumuluje viac, a to platí samozrejme najmä o vlhkých stenách. Ak sa k tomuto stavu pridá súvislá snehová pokrývka, môžeme povedať, že pokiaľ nie sú v dome urobené izolácie proti radónu, stavba v sebe radón doslova hromadí. Navyše počas zimného obdobia dochádza v mnohých budovách k tzv. komínovému efektu, keď prirodzené teplotné vrstvenie vzduchu má za následok vytváranie mierneho podtlaku na poschodí stavby, a tým dochádza k nasávaniu radónu do objektu z podložia stavby. Prístrojom DryPol® dôjde v krátkom čase k zastaveniu kapilárneho vzlínania vlhkosti do domu, povrchy muriva a podlahy vrátane pivníc vyschnú a radón prestane vnikať do vášho obydlia.

Pozitíva : 

 • Obmedzuje plesne, huby, baktérie
 • Úspora až 70% na vykurovaní celej stavby
 • Prístrojom DryPol® je možné takisto znížiť radónovú záťaž objektu
 • Trvalá hydroizolácia stavby
 • DryPol® = 1 suchý dom
 • Bez stavebných zásahov, hluku, chemikálií
 • Štít stavby proti vzlínajúcej vlhkosti

Ako spoznám, že sú v mojej stavbe položené „kari siete“ či oceľové a kovové armatúry ?

Odvtedy, ako ľudia prišli na to, že železo v betóne môže výrazne predĺžiť životnosť stavby, sa používa skutočne značné množstvo druhov výstuží aj betonárskych ocelí. Výber výstuží pre konkrétne obydlie je ovplyvnený nielen výrobným sortimentom, ale aj konštrukciami, do ktorých sú výstuže zabudované. Typickým príkladom sú potom práve zvárané kari siete, ktoré sa používajú na vystužovanie doskových alebo stenových konštrukcií.  Ich prítomnosť najlepšie zistíte tak, že si starostlivo preštudujete stavebné plány vašej nehnuteľnosti. Rozhodne sa však nespoliehajte na aplikácie pre inteligentné mobilné telefóny či rôzne „zaručené“ detektory kovov. V stene sa totiž môžu nachádzať rozvody, staršie či pôvodné rozvody či drobné kovové súčasti alebo nečistoty. Ak si nie ste istí, kontaktujte nás prostredníctvom formulára na tejto www stránke, situáciu vám pomôžeme vyriešiť.

Môžu mať nečistoty v murive alebo čiastočné kovové výstuhy vplyv na funkciu technológie DryPol® ?

Drobné nečistoty či vruty, skrutky, hmoždinky alebo vrtáky a pod., ktoré sa do muriva mohli dostať v priebehu stavby či neskôr, na vplyv zariadenia DryPol® na vysúšanie vlhkosti z muriva nemajú, podobne ako rámy dverí či okien z kovu, zavesenie políc alebo dekorácií a pod.

Ponúkate aj testovaciu prevádzku vášho zariadenia na odstránenie vlhkosti z muriva DryPol® Systém ?

Technológia DryPol® je vysoko vyspelým zariadením vyvinutým špeciálne na odstránenie vlhkosti z muriva. Jeho funkciami sme si na základe viac ako 1900 inštalácií natoľko istí, že našim klientom ponúkame možnosť garancie vrátenia finančných prostriedkov vložených za prístroj na základe výsledkov odborného merania vlhkosti muriva v počte maximálne sedem sond po 26 200 hodinách prevádzky (+/– 500 hodín). Ak sa nedosiahnu v rámci merania hodnôt vlhkosti v murive stavebné normy, naši klienti majú možnosť prístroj vrátiť. Z tohto hľadiska je teda možné nazvať garančný program aj testovacou prevádzkou – ide len o výklad pojmov. Je dôležité pripomenúť, že každá stavba je vo svojej podstate originál a tak sa aj funkcie našej technológie na odstránenie vlhkosti z muriva, DryPol®, môžu prejavovať v rôznych časových intervaloch a vizuálne rôznymi spôsobmi. Najdôležitejšie však je, že vlhkosť zo stien nehnuteľnosti DryPol® odstráni pri bezchybnej prevádzke najneskôr do troch rokov od dátumu inštalácie. Nie je však možné očakávať výsledky vysúšania ihneď – výsledky vysúšania možno sledovať približne od šiesteho mesiaca prevádzky systému DryPol®.

Pre aké druhy a typy stavieb je určený program „B“ – odborná inštalácia ?

Program „B“ – odborná inštalácia je určený predovšetkým pre stavby, v ktorých je posúdenie stavby z hľadiska vzlínajúcej vlhkosti odborníkom vhodné vzhľadom na vykonané špecifické stavebné konštrukcie. Majitelia či prevádzkovatelia týchto stavieb však väčšinou už o ich netradičnom stavebnom poňatí vedia. Preto s ohľadom na unikátnosť technológie DryPol® a vynikajúce výsledky preverené na viac ako 1900 stavbách odporúčame skôr program „A“ – samoinštalácia. Vďaka možnosti zaobstarať si garanciu vrátenia vložených prostriedkov za prístroj a unikátnu technológiu, ktorá umožňuje úspešnú funkciu prístroja  DryPol®  v cca 96 % stavieb, je program „A“ samoinštalácia správnou voľbou pre všetkých, ktorých stavba vyžaduje zásah proti vzlínajúcej vlhkosti muriva.

Prečo nezasielate prepäťovú ochranu spolu s prístrojom DryPol® ? 

Prepäťová ochrana skutočne nie je súčasťou balenia. Nie je možné prevziať zodpovednosť za prípadné chyby výrobkov tretích strán, takisto ceny tovaru sa s ohľadom na dynamický pohyb kurzu eura priebežne menia. Preto odporúčame obstaranie kvalitnej prepäťovej ochrany od renomovaného výrobcu triedy D, teda tretieho stupňa ochrany značky podľa vášho uváženia. Zaistíte tak, že nedôjde k poškodeniu vášho prístroja.

Môžem si vybrať termín expedície prístroja ?

Ak si želáte vybrať termín expedície prístroja, vložte nám vaše požiadavky do zodpovedajúceho poľa objednávkového formulára, budeme sa snažiť vyhovieť vám – informácie odovzdáme zamestnancom doručovacej spoločnosti. Presný termín doručenia prístroja si však dohodnete vy v rámci komunikácie s pracovníkmi doručovacej spoločnosti.

Môže sa cena pri objednaní a pri doručení prístroja líšiť ?

Cena za prístroj na bezkontaktné vysúšanie muriva, technológiu DryPol®, naša spoločnosť garantuje, a preto je takmer vylúčené, aby klientom bola účtovaná suma, ktorá sa líši od ceny, ktorú uvádzame v „Obchodných podmienkach“. Ak by však predsa len došlo k výraznému kurzovému pohybu v priebehu cesty prístroja, ihneď po prevzatí prístroja nás, prosím, kontaktujte. Situáciu určite vyriešime tak, aby ste boli spokojní. Ak však rozdiel bude v jednotkách eur, berte prosím na vedomie, že nie je v našich silách túto situáciu ovplyvniť. Aj z tohto dôvodu je nutné dodržať presne dohodnutý termín doručenia prístroja. Čím dlhšie bude prístroj cestovať v nákladnom priestore vozidla doručovacej spoločnosti, tým vyššia je pravdepodobnosť jeho poškodenia aj prípadného kurzového pohybu.

Môžem sa o výsledkoch vysúšania vlhkosti z muriva presvedčiť aj inak, než odborným meraním vlhkosti ?

Prístroj DryPol® je špeciálne vyvinuté zariadenie na odstraňovanie vlhkosti z muriva stavieb, výsledky vysúšania sú pozorovateľné pri väčšine stavieb už od 6. mesiaca bezchybnej prevádzky zariadenia. Tieto výsledky sa prejavujú pri väčšine stavieb.

Spočiatku ide o prechodné vizuálne zhoršenie stavu muriva, keď možno pozorovať vyššiu vlhkosť muriva na povrchoch stien najmä tam, kde sa vlhkosť prejavovala najviac, alebo pri prechodnom rozšírení vlhkostných máp. Tento jav je spôsobený funkciami prístroja, keď sa molekuly vody vytláčajú do podložia a na povrchy stien. Tento sprievodný jav mizne približne po štrnástich dňoch až troch týždňoch a dochádza k nemu v priebehu prvých deväťdesiatich dní prevádzky prístroja. Ak dôjde k prechodnému zhoršeniu stavu muriva po inštalácii a správnom spustení technológie DryPol®, znamená to, že prístroj funguje správne. Každá stavba je však originál a i umiestnenie prístroja v stavbe vrátane hodnôt vlhkosti sa líši. Preto je aj rýchlosť nástupu účinkov prístroja DryPol® individuálna.

Čo sú soľné výkvety a ako sa im dá zabrániť ?

Vlhkostné mapy veľmi často sprevádzajú soľné výkvety, ktoré patria medzi jedny z najvýraznejších škodcov vlhkých stavieb. Soľné výkvety možno pozorovať predovšetkým pri starších stavbách, v ktorých vodorovná hydroizolácia, ktorá by zabránila vzlínaniu vlhkosti, často chýba. Spoločne s touto vlhkosťou sa totiž prepravujú aj rozpustené soli, ktoré sa následne usadzujú v kapilárach, zmenšujú ich priemer a tým umožňujú ďalšie vzlínanie vlhkosti. Voda na povrchu steny sa následne odparí a zostanú vykryštalizované soli, ktoré potom spôsobujú praskanie omietok.

Ak je vyšší obsah solí vo vode v podloží stavby a voda vzlína kapilárami do muriva, dochádza k jej odparovaniu a následnej kryštalizácii solí. Kryštály potom zapĺňajú póry v omietke, čo má za následok práve vznik soľných výkvetov. Ak dochádza v stavbe, a najmä potom na vonkajších omietkach, k výrazným rozdielom v teplotách, tieto kryštály spolu s účinkami mrazu, smogu či kyslých dažďov výrazne narúšajú omietky, čím postupom času dochádza k ich vážnemu poškodeniu.

Tieto vykryštalizované soli však skrývajú aj ďalšie výrazné nebezpečenstvo pre vás a najmä pre vašu stavbu. Vykryštalizované soli na povrchoch muriva totiž nasávajú ďalšiu vlhkosť z okolitého vzduchu, čím sa proces deštrukcie vonkajších aj vnútorných omietok završuje. Soľné výkvety na povrchoch vlhkého muriva sú potom navyše prostredím vyhľadávaným hubami, plesňami a baktériami, pôsobením ktorých sa vlhkosť v murive ďalej prehlbuje. Ak navyše pôsobí na vonkajšie omietky dážď napríklad spolu so striekajúcou vodou, murivo veľmi rýchlo podlieha skaze. 

Najvhodnejším riešením pre stavby napadnuté vzlínajúcou vlhkosťou muriva, pri ktorých neboli vykonané vodorovné hydroizolácie proti vzlínaniu vlhkosti, alebo tieto hydroizolácie už neplnia svoju funkciu, je inštalácia bezkontaktnej elektrofyzikálnej technológie DryPol®: bez deštruktívnych stavebných zásahov odvlhčí stavbu pri bezchybnej prevádzke do dvoch rokov od inštalácie.

Má prístroj DryPol® vplyv aj na susediace stavby ? 

Podľa typu prístroja technológia  DryPol®  pôsobí v rozsahu fiktívnej gule s priemerom 30 alebo 50 m v jednej stavbe a iba na murivo a na nič iné, teda ani na vašich domácich miláčikov, vodu v studni či potraviny uskladnené v pivnici alebo zeleninu v záhradke.

1. Ak váš múr priamo susedí so stenou vášho suseda, priamo sa jej dotýka, je možné, že bude funkciami prístroja pozitívne zasiahnutá, pretože funkcia prístroja pôsobí na vodu obsiahnutú v murive. Ak ste teda vlastníkmi stavby napadnutej vzlínajúcou vlhkosťou, odporúčame vám inštaláciu prístroja viac do geometrického stredu stavby podľa priloženého návodu.

2. Ak sa múr vášho suseda či napríklad vaša garáž priamo nedotýkajú steny budovy, ktorá je vysúšaná technológiou DryPol, funkcie prístroja ich nezasiahnu. Ak sa nachádza teda napríklad vaša garáž samostatne 1 m od ošetrovanej budovy, garáže a či už je jej murivo vlhké alebo nie, nebude funkciou prístroja zasiahnutá. 

Poskytujete poradenstvo v priebehu prevádzky zariadenia ?

Samozrejme, všetkým klientom aj záujemcom o bezkontaktné vysúšanie vlhkosti z muriva poskytujeme poradenstvo úplne zadarmo, najčastejšie elektronickou poštou na adrese hydroizolacia/@azet.sk 

Má vplyv na stav vlhkosti v stavbe vetranie ?

Áno, vetranie má výrazný vplyv na stav vlhkosti vo vašej nehnuteľnosti, najmä na výskyt plesní, ktorým sa najlepšie darí vo vlhkom studenom nevetranom prostredí. Ak je teda možné miestnosti odvetrávať, máte možnosť týmto spôsobom potom, čo plesne zotrite vlhkou hubkou s protiplesňovým prípravkom, zabezpečiť, aby sa vonkajšie povrchy muriva vysušili, najmä vtedy, ak budete v priebehu vetrania, napríklad v zimných obdobiach, kúriť. Vytvorením prievanu a následným dôkladným vyvetraním svojej stavbe iste pomôžete zbaviť sa vlhkosti skôr. Samotné vetranie však proti kapilárnemu vzlínaniu vody do muriva nepomôže – zverte svoju stavbu do starostlivosti technológie DryPol®.

Je možno technológiou vysušovania vlhkosti stavieb DryPol® odstránit aj radioaktívny radón ?

Áno, ľudia vedia už dlhé roky, z podložia stavieb sa do ovzdušia vnútorných priestorov stavby uvoľňuje nebezpečný tichý zabijak, rádioaktívny prvok radón. V najväčšom ohrození radónovou záťažou sú najmä vlhké stavby, teda stavby, ktorých murivo je postihnuté vzlínavou zemnou vlhkosťou, ktorú tiež nazývame vlhkosťou hydroskopickou. Radón je rádioaktívny plyn, ktorý sa v prírode vyskytuje s rudami uránu a tória. Polčas rozpadu radónu je 3,82 dňa a vznikajúci produkt je polónium. Radón je nebezpečný pri nadýchaní, pretože spôsobuje vnútorné ožiarenie. Jeho dcérske produkty majú najväčší vplyv na záťaž obyvateľov tých domov a bytov, ktoré sú postavené na nevhodných pôdach. Môžeme povedať, že všeobecne platí, že zo všetkých prírodných zdrojov má radón najvýznamnejší vplyv na radiačnú záťaž v stavbách. Tieto vysoko zdraviu nebezpečné prvky sa v miestnostiach vlhkej stavby postupne viažu na všadeprítomné prachové častice, ktoré vo vzduchu poletujú, a to aj pri maximálnej starostlivosti o hygienu tela či upratovanie v dome. Prístrojom DryPol® dôjde v krátkom čase k zastaveniu kapilárneho vzlínaniu vlhkosti do domu, povrchy muriva a podlahy vrátane pivníc vyschnú a radón prestane vnikať do vášho obydlia. Užitím ekologickej technológie vysušovania vlhkosti stavieb prístrojom DryPol® tiež odstránite zdraviu škodlivé plesne a alergény vnútri domu.

Existujú prípady, keď elektrofyzikálny prístroj vysušovanie vlhkosti muriva DryPol® System nemožno použiť ?
Elektrofyzikálna technológia na sanáciu vzlínajúcej vlhkosti s následnou hydroizoláciou stavby DryPol®  je použiteľná a funguje v 96 % stavieb. Prístroj DryPol® System však nemožno aplikovať tam, kde je vlhkosť muriva spôsobená nevhodným užívaním objektu, napríklad všade tam, kde je vlhkosť muriva spôsobená sušením veľkého množstva bielizne, prípravou jedál, nedostatočným alebo žiadnym odvetrávaním, technickým zásahom - podrezanie, havária vody či jej dlhodobé presakovanie z potrubia či chybami strechy, pri bazénoch, v saunách, v kúpeľniach a sprchovacích kútoch, kde múr prichádza permanentne do styku s vodou. Systém DryPol® je zameraný na odstránenie vzlínajúcej kapilárnej vlhkosti. Tento systém odvlhčovania a vysušovania nie je vhodný pri tečúcej ani tlakovo vnikajúcej vode do objektu, napríklad pri prasknutej strešnej krytine, netesnosti a zatekaní okien, nesprávnom zvedení odtokových žľabov, viditeľných prasklinách v murive alebo zatekaní v čase veľkých dažďov a prietrží. 
DryPol® System nemožno aplikovať v prípadoch:
a) Ak bol objekt v minulosti podrezaný a vodorovné izolácie sú napojené na obvodovú izoláciu. V tomto prípade sú cesty kapilár prerušené práve podrezaním a implementovanú izoláciou a vlhkosť muriva by teda nemala kam odísť, pretože pri elektrofyzikálnom vysušovaní odchádzajú molekuly vody práve cez základy objektu späť do podložia. Podrezaním je prerušený kladný a záporný pól – vzťah medzi podložím stavby a stavbou samotnou. Ak máte v objekte stále vlhko, sú vlhké steny pozostatkom ešte z čias pred vykonanímpodrezania.
b) Ak je v objekte vysoká vzdušná vlhkosť. Táto vzdušná vlhkosť vzniká najčastejšie nesprávnym užívaním objektu alebo s ním priamo alebo nepriamo súvisí. Vysoká vzdušná vlhkosť je pre steny akéhokoľvek objektu nebezpečná, škodí i jeho obyvateľom.
c) Ak sa nachádza v podloží objektu tlaková voda. Elektroosmóza je javom pôsobiacim na kapilárne vzlínanie vody zo základov stavby, ktorý však tlakovú vodu bohužiaľ nezastaví. K vzniku tlakovej vody dochádza prevažne tam, kde sa nachádzajú alebo sa tvoria v okolí objektu dostatočne silné podzemné pramene a zároveň dostatočné množstvo podzemnej vody. Ide v podstate o fyzikálny proces - vyrovnanie hladiny dvoch spojených nádob, pričom jednu nádobu v tomto prípade tvorí suterén alebo pivničné priestory objektu a druhú nádobu tvorí množstvo okolitej podzemnej vody dopĺňané stále pritekajúcimi podzemnými prameňmi. Po tom, čo sa hladina spodnej vody ustáli v suterénnych alebo pivničných priestoroch objektu, dochádza nad úrovňou hladiny k procesu vzlínania vlhkosti v murive.
d) kari siete a kovové či oceľové armatúry
e) poškodenie chemikáliami
f) prameň spodnej vody
g) objekt je bez súvislého podložia (stavby na stĺpoch; stavby na miestach, kde sa preukázateľne nachádzajú v podloží močiare)
h) Ide o panelovú stavbu. Ako uvádzame v týchto „FAQ“ aj v Obchodných podmienkach, ak sa v murive nachádzajú silné železné tyče či silné železné (kovové) armatúry, funkcia prístroja DryPol® môže byť obmedzená alebo nemožná.

Aké sú hlavné výhody vysušovania vlhkého muriva technológiou DryPol® ?

• Prístroj DryPol®  je vhodný do všetkých typov objektov - komerčné, súkromné, historické, štátne, ubytovacie, verejné, rekreačné či obchodné

• Prístroj DryPol®  vysúša rýchlo a lacno bez akýchkoľvek hrubých technických zásahov do stavby

• Voľným okom pozorovateľné výsledky už od 6 mesiaca prevádzky prístroja DryPol® 

• Po jednom roku prevádzky prístroja DryPol®  je objekt spravidla vysušený na hodnoty stavebných noriem

• Prístroj DryPol® nemá žiadne negatívne vedľajšie účinky na ľudské zdravie alebo na vysušený objekt

• Technológiu DryPol®  možno aplikovať kedykoľvek počas roka bez závislosti na ročnom období alebo aktuálnom počasí

• S prevádzkou prístroja DryPol® miznú plesne, spóry a baktérie zo stien

• Po vysušení objektu slúži DryPol® ako hydroizolant, teda ako štít stavby proti vzlínajúcej vlhkosti

• Písomné garancie a záruky na prevádzku aj výsledky prevádzky prístroja DryPol®

• Jednoduchá inštalácia prístroja DryPol® bez zásahov do stavebnej konštrukcie

• Výkon prístroja DryPol® zvyšuje úžitkový vek stavby minimálne o dvojnásobok

• Nízka obstarávacia cena prístroja oproti ostatným technológiám sanácie, hydroizolácie alebo vysušovania muriva a vysoká efektivita prevádzky

• Doručenie DryPol do troch dní kuriérom na dobierku - s vysušovaním vašej vlhkej nehnuteľnosti môžete začať takmer okamžite

• Zanedbateľná spotreba elektrickej energie

• Klentům k dispozícii kontakt na odborníka na elektrofyzikálnu sanáciu vlhkosti

• Malé rozmery a dizajn ktorý nepôsobí rušivo na okolie

• Prístroj DryPol® nevydáva žiadne zvuky alebo vibrácie

• DryPol® neruší žiadne prístroje a možno ho použiť aj v objektoch s vysokými hygienickými nárokmi

• Prístroj DryPol® je certifikovaný a jeho výkon a účinok je v súladu s hygienickými normami

• DryPol® funguje aj v prípade že sa dom nachádza v záplavovej oblasti a objekt jednorázovo vyplaví veľká voda

• Prístroj DryPol® účinkuje ako príležitostný efektívny a rýchly sušič muriva bez ďalších nutných finančných nákladov

Po akom čase je možné prístroj odinštalovať ?

Prístroj sa po odstránení vlhkosti zo stavby stáva jej súčasťou, kedy pôsobí ako trvalý hydroizolačný štít proti vlhkosti. Nie je teda vhodné ho teda možné odinštalovať potom, čo vlhkosť zo stavby odstránite - samozrejme iba vtedy, ak nechcete, aby sa v nej vlhkosť muriva znovu prejavila. Ak sa však nachádzate v prenajatom objekte a chcete mať svoju časť suchú, technológia na odstránenie vlhkosti muriva DryPol® System je aj pre Vás najvhodnejším riešením - vzlínajúca vlhkosť z muriva si vo Vašich priestoroch odstránite a keď Váš nájom vyprší, môžete si ho vziať so sebou.

Má prístroj nejaké negatívne vedľajšie účinky na zdravie osôb vo vysušovanom objekte alebo na objekt samotný ?

Vysušovanie vlhkého muriva elektrofyzikálnym prístrojom DryPol® System nemá preukázateľne žiadne vedľajšie či škodlivé účinky na ľudské zdravie alebo na stavebný materiál vysušovanej stavby. Vysušovanie muriva prístrojom DryPol® teda nepoškodzuje ani ľudské zdravie ani vysušený objekt žiadnym spôsobom.

FAQ – Objednávky a komunikácia s dodávateľom 

Ako môžem elektrofyzikálnu technológiu sanácie vlhkého muriva DryPol® System objednať ?

Elektrofyzikálnu technológiu na vysušovanie muriva DryPol® System si môžete objednať prostredníctvom online objednávkového formulára na tejto webovej stránke. Vašu objednávku telefonicky overíme vo Vámi vybranom termíne a potom Vám bude prístroj DryPol® System odoslaný na dobierku spoločnosťou DHL alebo Slovenskou poštou. V balíčku obržíte prístroj na odstránenie vlhkosti z muriva DryPol®, adaptér 18V / 1300mA, Záručný list s 3-ročnou garanciou na vrátenie peňazí a 30-ročnou garanciou prevádzky prístroja (je nutné vykonať kontrolné merania v rámci plnej záruky) / alebo Záručný list na tridsať rokov prevádzky prístroja, kontakt na špecialistu na vlhké murivo, podrobný návod na inštaláciu, doklad o zaplatení, ochranný obal. Obsah balíčka, ktorý Vám bude doručený v termíne podľa Vášho výberu, nájdete i v sekcii cena »

Ako Vám môžem položiť otázku ?

Sme otvorení akýmkoľvek otázkam, nápadom a podnetom z Vašej strany. Otázky nám môžete položiť buď priamo prostredníctvom emailovej adresy hydroizolacia(dot.)azet.sk, pomocou formulára pre spätnú väzbu, na Facebooku, alebo na Google plus. Na sociálnych sieťach sú uverejňované nielen novinky z oblasti technológie bezkontaktného vysušovania vlhkého muriva bez stavebných zásahov, ale rovnako tak aj nové referencie, komentáre, ankety a novinky.

Uvádzate freemailovú adresu pre možnosť kontaktu - prečo neuvádzate adresu webovej stránky alebo emailovú adresu dodávateľa ?

Freemailovú adresu pre kontakt užívame predovšetkým z praktických dôvodov.

a) Snažíme sa zabrániť SPAMu a nekalým praktikám v sieti internet.

b) V prípade, že dôjde k technickým problémom s prevádzkou webovej stránky, freemailová adresa zostáva a možno tak pokračovať v začatej komunikácii s klientmi

c) Všetky kontakty na dodávateľa sú uvedené na webových stránkach - technické oddelenie pre Slovenskú republiku vybavuje komunikáciu s klientmi a spracovanie objednávok

Ako dlho trvá v priemere vybavenie objednávky od jej odoslania po prevzatie prístroja ?

Od odoslania objednávky k dodávateľovi po doručenie prístroja uplynie doba približne pätnást dní. V priebehu tejto doby je vykonané elektronické a telefonické overenie objednávky, dohodnutie sa s klientom na termíne expedície prístroja a vlastná expedícia prístroja smerom k zákazníkovi.

Ako mám postupovať v prípade, že mi je doručená zásielka, ktorá javí známky poškodenia ?

Zásielku, ktorú Vám tretia spoločnosť doručí odporúčame skontrolovať eště pred písomným potvrdením prevzatia. Ak zásielka, ktorú Vám tretia spoločnosť doručí, javí známky mechanického poškodenia, upovedomte o tom pracovníka doručovacej spoločnosti, zásielku pred ním rozbaľte a skotrolujte stav, v akom sa prístroj nachádza. Ak máte pochybnosti o stave zásielky, alebo ak si myslíte, že je prístroj poškodený, spíšte s pracovníkom doručovacej spoločnosti špeciálny protokol určený práve na takéto situácie a odmietnite zásielku prevziať. Ihneď potom nás, prosím,kontaktujte na uvedenej emailovej adrese hydroizolacia(dot.)azet.sk alebo prostredníctvom formulára pre spätnú väzbu v kategórii "reklamácie".

Ako mám postupovať pri doručení prístroja ?

Je potrebné zdôrazniť, že technológia na bezkontaktné vysúšanie muriva DryPol® je vyspelé zariadenie pozostávajúce z mnohých jemných súčastí, a tak je dôležité eliminovať opakované cesty prístroja v nákladnom priestore vozidla kuriérskej spoločnosti. Počítajte preto s tým, že termín doručenia prístroja na vami zvolenú adresu je záväzný. 

1 ) Najprv prosím zásielku dôkladne prezrite, či nejaví známky zjavného mechanického poškodenia. V prípade, že je obal poškodený, odmietnite zásielku prevziať, spíšte a signujte s pracovníkom doručovacej spoločnosti protokol (Pozn.: Protokol má k dispozícii každý prepravca.). O postupe nás prosím bezodkladne informujte, najlepšie elektronickou poštou. Po vystavení protokolu bude zásielka doručená späť na adresu dodávateľa a Vám bude zaslaný iný prístroj - termín odoslania podrobne spresníme prostredníctvom dohodnutých komunikačných kanálov, ideálneelektronickou poštou.

2 ) Ak doručená zásielka nejaví známky poškodenia, zásielku prevezmite a bezodkladne vykonajte kontrolu funkcie prístroja - túto kontrolu je nutné vykonať najneskôr do 24 hodín od doručenia. 

Postupujte pritom nasledovne:

Opatrne odstráňte vrchný prepravný prebal prístroja a vysuňte prístroj v obale. Vyberte prístroj z obalu a podľa návodu ho zapnite do prípojky elektrickej siete.

2.a ) Prístroj reaguje na pripojenie do elektrickej siete tak, ako je opísané v doručenej dokumentácii -“Priebeh štartu prístroja DryPol®“. V prípade, že prístroj reaguje podľa doručenej dokumentácie, nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

2.b ) Prístroj nereaguje na pripojenie do elektrickej siete tak, ako je opísané v doručenej dokumentácii „Priebeh štartu prístroja DryPol®“. V tomto prípade prosím IHNEĎ KONTAKTUJTE doručovaciu spoločnosť, najneskôr však do 48 hodín od prevzatia. Prístroj znova nebaľte. Po telefonickom oznámení o poškodení prístroja pracovníkovi doručovacej spoločnosti nás ihneď kontaktujte. Postupujte podľa výsledkov rozhovoru s doručovacou spoločnosťou. V prípade, že budete zasielať prístroj späť dodávateľovi, vložte ho do pôvodného obalu, ten vložte so všetkými náležitosťami do prepravného obalu a odošlite ho ako cenný balík s označením „krehké“ na adresu dodávateľa, a to vždy rovnakou prepravnou spoločnosťou. Náklady na prepravu vám budú spätne kompenzované v rámci poistenia zásielky. Pripomíname, že musíte zvoliť rovnakú prepravnú spoločnosť a prístroj v reklamačnom konaní zaslať ako cenný balík s označením „krehké“. Ak nám zašlete prístroj „na dobierku“, vráti sa vám späť. Ihneď po doručení reklamovaného prístroja vás budeme kontaktovať a dohodneme ďalší postup.

Poskytujete prístroj aj na splátky alebo na zálohovú faktúru ?

V súčasnej dobe neakceptujeme úhradu objednaného tovaru faktúrou ani na splátky a splátkový predaj nezprostredkováváme. Technológiu DryPol® System a súvisiace služby môžete uhradiť prostredníctvom "Poštového poukazu na účet", dobierkou alebo bankovým prevodom. Všetky akceptované formy úhrady nájdete v Obchodných podmienkach.

FAQ – Stavba a stavebné konštrukcie

Akú úlohu hrá v procese vysušovania vlhkosti muriva vek stavby ?

V procese vysušovania vlhkosti technológiou DryPol® System vek stavby nehrá žiadnu rolu. Ako na vzlínanie vlhkosti samotné, tak aj na proces jej odstránenia však vplýva mnoho faktorov. Všeobecne možno povedať, že takmer všetky stavby staršie ako 30 rokov sú vzlínaním vlhkosti napadnuté, a je už otázkou prevádzkovaťelovi nehnuteľnosti, či túto skutočnosť rieši alebo nie. Čím je teda stavba staršia, tým je percento vlhkosti v murive spravidla vyššie. Technológia DryPol® však bez ohľadu na vek stavby vysuší nehnuteľnosť najneskôr do troch rokov od začatia prevádzky; najčastejšie je však už počas druhého roka stavba kompletne vysušená.

Je možné prístroj DryPol® inštalovať kamkoľvek a na akékoľvek miesto v stavbe ?

Prístroj na vysušovanie vlhkého muriva DryPol® System je možné inštalovať na akékoľvek miesto v stavbe, avšak v rámci inštalácie je potrebné presne sa riadiť priloženým návodom. Všeobecne možno povedať:

a) Ak je napadnutá vzlínajúcou vlhkosťou skôr spodná časť stavby vrátane pivníc či základov, prístroj umiestňujeme do geometrického stredu stavby a do jej spodnej časti, teda spravidla do pivnice.

b) Ak je napadnutá vzlínajúcou vlhkosťou celá stavba a vzlínajúca vlhkosť zasahuje až do horných častí stavby, umiestňujeme prístroj podľa návodu do horných častí budovy.

c) Ak je napadnutá vzlínajúcou vlhkosťou iba časť stavby, umiestňujeme prístroj do epicentra vzlínajúcej vlhkosti. Vo všetkých prípadoch je rozhodujúcim faktorom aj výška, do ktorej vzlínajúca vlhkosť zasahuje.

Je možné prístroj v priebehu prevádzky umiestňovať na iné miesto v stavbe ?

Prístroj DryPol® je neprenosný a nie je možné ho premiestňovať na iné miesto v stavbe, než kam bol nainštalovaný ( okrem odporúčaní popísaných v návode, ktorý dostanete spolu s prístrojom ). Či už nainštalujete prístroj podľa návodu v rámci programu samoinštalácie, alebo je v rámci programu plnej garancie odborne nainštalovaný zmluvne certifikovanou montážnou firmou dodávateľa, prístroj nie je možné preinštalovať na inú stavbu. V týchto prípadoch má dodávateľ ( výrobca ) právo odstúpiť od programu plnej garancie.

Je možné technológiu DryPol® System využiť aj ako samostatnú preventívnu hydroizoláciu stavby, v ktorej sa vzlínajúca vlhkosť ešte úplne neprejavila ?

Áno, elektrofyzikálna technológia DryPol® System pôsobí po kompletnom vysušení stavby ako celková hydroizolácia objektu; vďaka špeciálnym riadeným pulzným generátorom sa stáva trvalým hydroizolačným štítom proti opätovnému vzlínaniu vlhkosti. Takto DryPol® System pôsobí aj u suchých stavieb, ktoré môžu byť z rôznych dôvodov vzostupom vlhkosti z rôznych dôvodov obmedzené - ak chcete mať suchý a izolovaný dom bez plesní a baktérií, zabezpečte si technológiu DryPol® - vlhkosť sa v dome neprejaví počas najmenej tridsiatich rokov.

Prečo vznikajú na vlhkých múroch soľné mapy ?

Kapilárne vzlínajúca vlhkosť často rozpúšťa cestou do muriva veľké množstvo solí z podložia a zo stavebných materiálov.

Aký je dosah prístroja a je možné ich do objektu inštalovať viac ?

Dosah prístroja DryPol® System je približne 30m - 50m, teda 15m - 25m všetkými smermi od miesta inštalácie, čo dokonale zaisťuje vysušenie vlhkého muriva malých a stredne veľkých stavieb, napríklad chát, chalúp, rodinných domčekov a domov, viacgeneračných viliek, ba dokonca i menších obytných budov s viacerými bytovými jednotkami. Prístroj vytvára okolo seba pomyselnú elektroosmotickú sféru do ktorej celý objekt pojme a následne vysúša. Nezáleží teda od počtu poschodí smerom dole alebo hore, nezáleží na tvare strechy či na materiáloch použitých v stavbe muriva; dôležitá je len hranice 30m - 50m podľa typu prístroja. V prípade, že je stavba preukázateľne rozsiahlejšia, než je spomínaných 30m - 50m, (podľa typu) je bez problémov možné inštalovať ďalšie prístroje. Dôležitým faktorom pre rozhodnutie či zabezpečiť viac ako jeden prístroj je potom obsah pôdorysnej plochy vlhkého objektu, ktorý si prajeme vysušiť a následne hydroizolovat.

V stavbe plánujem výmenu sieťových rozvodov: aký materiál mám zvoliť?

Vo svojej podstate je každá stavba originálnou konštrukciou, čo platí najmä pri starších stavbách. To, či sú pre vašu stavbu vhodnejšie plastové rozvody alebo oceľové, prekonzultujte s odborníkom. So zreteľom na funkcie nášho zariadenia však preferujeme výber plastových rozvodov. Rozhodne to však neznamená, že v prípade využitia iných materiálov bude funkcia prístroja narušená. Väčšina stavieb má sieťové rozvody staršie, kovové, a doteraz sme nezaznamenali žiadny závažný vplyv na funkcie prístroja.

Je nevyhnutné, aby bol vysušený objekt podpivničený či aby boli múry postavené zo špecifického materiálu ?

Nie, nie je nutné, aby bol vysušený objekt podpivničený, nie je samozrejme ani nutné, aby boli steny domu postavené zo špecifického materiálu. Prístroj účinkuje vždy spoľahlivo a všade, pretože pracuje a využíva princíp fyzikálných vlastností samotnej stavby a podložia. S vlhkosťou sa nepretláča, práve naopak - využíva elektrofyzikálne sily, ktoré vlhkosť spôsobili. Stavba sama napomáha procesu vysušovania vlhkosti, čím sa dosahuje maximálna šetrnost voči stavbe samotnej. Elektrofyzikálna technológia je šetrná, úsporná, ekologická a s nulovými negatívnymi vplyvmi na okolité prostredie či zdravie človeka.

Mám dojem, že po inštalácii prístroja sa stav omietky a muriva naopak ešte zhoršil - je to normálne ?

Áno, v prvých týždňoch po inštalácii prístroja je možné u špecifických druhov stavieb sledovať prechodný stav, ktorý sa prejavuje zvýšením obsahu vody v omietke, teda na povrchoch muriva. Jedná sa o úplne prirodzený jav, keď voda, ktorá vďaka funkcii prístroja zostupuje z horných častí stavby, vytláča vodu, ktorá je nasiaknutá v murive nižšie. Tento proces sa počas niekoľkých týždňov stabilizuje a Vy už môžete len sledovať ústup vlhkosti z muriva do podložia stavby.

Bol som informovaný, že existuje niekoľko druhov vlhkosti, ktoré môžu stavbu výrazne ohroziť. Ktoré druhy vlhkosti teda rozlišujeme ?

Vlhkosti skutočne existuje niekoľko druhov vlhkosti a delíme ich podľa mnohých hľadísk. Najčastejšie delíme vlhkosti stavieb podľa spôsobu vzniku a formy prejavu. Najčastejšie sa vyskytujúce druhy vlhkosti stavieb sú:

 1. Vzlínajúca kapilárna vlhkosť
 2. Vlhkosť spôsobená stavebnými zásahmi
 3. Vlhkosť spôsobená prírodnými vplyvmi
 4. Vlhkosť spôsobená užívaním stavby
 5. Vlhkosť spôsobená mechanickým alebo iným poškodením stavby

add 1) Vzlínajúca kapilárna vlhkosť je prirodzená vlhkosť, ktorá sa prejavuje pri všetkých stavbách starších ako tridsiať rokov, či už sa s touto skutočnosťou majiteľ nehnuteľnosti zmieri alebo nie. Všeobecne totiž možno povedať, že drvivá väčšina nehnuteľností starších ako tridsiať rokov je napadnutá vzlínajúcou kapilárnou vlhkosťou. Táto skutočnosť je jedným zo základných znakov tohto druhu vlhkosti, vlhkosti vzlínajúcej. Proces vzlínania vlhkosti je prirodzeným fyzikálnym javom, ktorý sa prejavuje u naprostej väčšiny stavieb. Proces vzlínania kapilárnej vlhkosti je procesom prirodzeným, jedná sa o fyzikálny jav podobný gravitácii: ak padá jablko zo stromu, nezáleží na tom, či je zrelé alebo nie - zakaždým spadne dolu. Proces vzlínania vlhkosti je teda podobným javom: má tendenciu sa prejaviť zakaždým, keď sa nachádza v podloží stavby vlhkosť, a tá sa v strednej Európe vďaka zemepisnej polohe nachádza v okolí podloží takmer všetkých stavieb. Kladná polarita muriva, teda celého domu, potom už len vlhkosť z podložia do muriva prirodzene priťahuje: polarizácia stavby kladným nábojom je opäť javom prirodzeným: Ak nie sú vykonané adekvátne opatrenia, vzlínajúca vlhkosť sa v našej stavbe prejaví takmer s úplnou istotou.

add 2) Vlhkosť spôsobená stavebnými zásahmi je druhým typom vlhkosti, ktorá môže napadnúť našu stavbu a nenávratne ju poškodiť. Často sa hovorí, že človek je najväčším škodcom stavieb: veľmi často si nevhodnými stavebnými zásahmi spôsobuje poškodenie stavby sám. Medzi najčastejšie nevhodné stavebné zásahy patrí najmä:  

 • Dodatočné položenie nášľapnej vrstvy podlahy. Ak je v objekte položená priamo na teréne drevená podlaha a nie je pod ňou umiestnená izolácia proti zemnej vlhkosti, je možné, že takto položená podlaha môže bez problémov fungovať aj niekoľko desiatok rokov. Ak však položíme na drevenú podlahu podlahovú krytinu s vysokým difúznym odporom (napr. PVC, akrylátový náter a pod), tá bude brániť difúzii vodnej pary do ovzdušia. Voda sa tak bude kumulovať v drevenej konštrukcii podlahy, čím dôjde k zvyšovaniu jej vlhkosti. Podlaha je potom ľahko napadnuteľná drevokaznými škodcami, plesňami a môže dôjsť aj k vzlínaniu vody do priľahlých stien.
 • Dodatočné prevedenie vodorovnej izolácie podlahy s vysokým difúznym odporom bez zabudovania do priľahlých zvislých konštrukcií, ktorými sú steny, stĺpy, piliere či priečky.
 • Inštalácia nepriedušnej vrstvy u neizolované stene. K nadmernému zvlhnutiu zvislej obvodovej steny, ktorá nie je izolovaná proti zemnej kapilárnej vlhkosti a nevykazuje zvýšenú vlhkosť, môže dôjsť vtedy, ak sa na priľahlom teréne dodatočne vybuduje odkvapový chodník, betónová alebo asfaltová plocha. Voda, ktorá sa z povrchu muriva pôvodne voľne odparovala, je teraz zadržiavaná difúzne nepriepustnou vrstvou a vzlína do priľahlého muriva.

add 3) Vlhkosť spôsobená prírodnými vplyvmi patrí medzi druhy vlhkosti, ktoré takmer nie je možné ovplyvniť. Dom môže byť dlhodobo vystavený negatívnym poveternostným podmienkam pre svoju polohu v aglomerácii či vďaka nadmorskej výške. Taktiež tak neočakávané živelné pohromy, akou môže byť napríklad vyplavenie objektu pri záplavách, môžu mať vplyv na prejavenie sa vlhkosti v stavbe. Vplyvom prírody na stavbu sa samozrejme v týchto situáciách zabránit nedá.

add 4) Vlhkosť spôsobená užívaním stavby je dalším druhom vlhkosti, ktorá môže výrazne zhoršiť stav stavby. Predovšetkým na povrchu obvodových konštrukcií, najmä v rizikových miestach, ktorými sú vodorovné kúty v miestach kontaktu obvodových stien a stropov, dochádza k nadmernej kondenzácii vodnej pary av dôsledku toho potom k vlhnutiu povrchov muriva a následnému výskytu plesní.

add 5) Vlhkosť spôsobená mechanickým alebo iným poškodením stavby je vlhkosť spôsobená náhlym zavlhnutím stavby v dôsledku nepredvídaných situácií, ako sú napríklad havárie inžinierskych sietí, alebo styk objektu s vodou či chemikáliou v dôsledku technologickej havárie.

Na aké druhy vlhkosti prístroj presne funguje ?

Prístroj DryPol® funguje ako technológia pre odstránenie vzlínajúcej vlhkosti muriva, bočnej vzlínajúcej vlhkosti muriva a spolu s tým pôsobí ako trvalá hydroizolácia stavby po dobu najmenej tridsať rokov. Prístroj možno s úspechom použiť i k vysušenie stavby po jej vyplavení v dôsledku neočakávanej prírodnej katastrofy. Potom, čo prístroj budovu vysuší od vzlínajúcej vlhkosti, stáva sa trvalou súčasťou stavby a pôsobí ako hydroizolačný štít - zabraňuje teda opätovnému prenikaniu vlhkosti do muriva stavby a do stavebných konštrukcií. Technológia zaberá na všetky druhy stavebných materiálov bez rozdielu za predpokladu, že stavba nie je podrezaná, injektovaná, a že na nej v minulosti neboli vykonané nevhodné stavebné zásahy, ktoré by mohli funkciu prístroja narušiť, alebo úplne znemožniť. Aj na tomto mieste je nutné pripomenúť, že prístroj dokáže stavbu zbaviť vzlínajúcej vlhkosti, ale omietku Vám neoseká, steny nenahodí a znovu nevymaluje.

Uvádzate, že prístroj pôsobí aj ako príležitostný sušič vlhkého muriva napríklad po vyplavenie objektu - o čo sa vlastne jedná ?

Ak dôjde k vyplaveniu objektu, napríklad v dôsledku prírodnej katastrofy, stavba svojimi prirozenými fyzikálnymi vlastnosťami vlhkosť nasáhne do muriva a základov. Následne sa vlhkosť začne kapilárami šíriť po celej stavbe. Vzhľadom k tomu, že stavba vlhne kapilárne, jedná sa o kapilárne vzlínanie vlhkosti a prístroj teda vysuší objekt rovnakým spôsobom, ako keby dochádzalo ku kapilárnemu vzlínaniu vlhkosti prostredníctvom podložia stavby. Aj tu samozrejme platí, že dom, ktorý si prajeme vysušiť, by nemal byť podrezaný ani chemicky injektovaný.

Majú nejaký vplyv na vysušovanie muriva hodnoty PH v murive ?

Všeobecne možno povedať, že hodnoty PH v muriva nie sú pre funkciu prístroja DryPol® System určujúcim faktorom - PH muriva je iba jedným z faktorov, ktoré môžu ovplyvniť dĺžku procesu vysušovania, ale nie vysušovanie ako také. Na základe našich skúseností môžeme povedať, že kyslé PH ( menej ako 7), môže proces vysušovania kapilárnej vlhkosti muriva technológiou DryPol® System mierne predĺžiť, zásadité PH naopak môže proces vysušovania muriva mierne zrýchliť. Vždy však záleží na mnohých faktoroch, ktoré na proces vysušovania majú vplyv -  vek stavby, realizované stavebné zásahy, poloha stavby v aglomerácii aj užívanie stavby ako takej.

Dobré rady na záver z oblasti bezkontaktného vysušovania vlhkosti stavieb :

Máte nejaký recept na odstránenie plesní, sanáciu vlhkosti, hydroizoláciu stavby tak, aby sme mali istotu, že dom zostane už "navždy" suchý ?

Žiadny postup nie je stopercentne univerzálny - môžeme Vám však odporučiť postup, ktorým vlhkosť zo stavby vrátane plesní odstránite a stavbu následne hydroizolujete :

Najskôr si stavbu poriadne prezrite a obhliadnite v akých miestach a do akej miery sa v nej vlhkosť prejavuje, či sa objeují aj plesne a zhodnoťe, v akom stave je omietka.

• Prejdite si stavebné plány, zistite približné rozmery stavby a informujte sa, či bola stavba v minulosti injektovaná alebo podrezaná.

• V prípade, že stavba v minulosti chemicky injektovaná nebola, nebolo na nej vykonané podrezanie, či iné stavebné zásahy, zhodnoťte stav objektu.

• Zvoľte technológiu DryPol® podľa rozmerov Vašej stavby.

• Múry mechanicky očistite od prípadných zvyškov odpadávajúcej omietky, v prípade, že sa v stene nachádzajú plesne, očistite plesne za vlhka potom, čo aplikujete prípravok proti plesniam.

• Po doručení prístroja DryPol ho skontrolujte a nainštalujte presne podľa návodu.

• Odporúčame odfotiť stenu s nainštalovaným prístrojom a stav nehnuteľnosti, teda vlhkých múrov v najlepšie v deň inštalácie

• Vlhkostné mapy začnú ustopovat najčastejšie už od šiesteho mesiaca prevádzky prístroja a tento ústup je väčšinou voľným okom jasne rozoznateľný. Ak ste v deň inštalácie zaobstarali fotodokumentáciu, zábery po šiestich mesiacoch prevádzky porovnajte. Ak však nevidíte rozdiel, ktorý ste očakávali, nezúfajte - všetko záleží na stavebnom materiáli a rozsahu vlhkosti muriva v nehnuteľnosti. Je možné, že práve Vaša nehnuteľnosť zaznamená zostup vzlínajúcej vlhkosti o niekoľko týždňov neskôr.

• Po roku prevádzky prístroja DryPol® ste už zaznamenali ústup vlhkosti, ktorý je voĺným okom viditeľný.

• V druhom roku prevádzky prístroja DryPol® je veĺká väčšina stavieb už úplne vysušená na hodnoty stavebných noriem. Vlhkostné mapy sú už nepatrné.

• V treťom roku prevádzky prístroja DryPol® je stavba už vysušená a prístroj DryPol® pôsobí ako trvalý hydroizolačný štít stavby.

• Medzi prvým a druhým rokom prevádzky prístroja poškodenú omietku odstráňte. Následne odporúčame aplikovať niektorú z ponúkaných druhov sanačných omietok spolu s prípravkom proti plesniam a vymaľujte.

• Váš dom či vysušený objekt je po treťom roku prevádzky prístroja DryPol® zbavený vlhkosti a hydroizolovaný. Vlhkosť sa vo Vašej nehnuteľnosti znovu neobjaví minimálne po dobu nasledujúcich tridsatich rokov.

Pamätajte, že elektrofyzikálna technológia vysušovania muriva DryPol®  Vás vie zbaviť vlhkosti a hydroizolovat Vašu stavbu, zvýšiť jej cenu a predĺžiť jej vek. Rozhodne však poškodenú omietku neoseká, plesne nezotrie a znovu nevymaluje - Vy však získavate suchý a hydroizolovaný dom bez plesní a bakterií pre seba a niekoĺko následujúcich generácií ...

Chýbajú Vám odpovede? Spýtajte sa !

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Vložte zobrazené číslice a písmená

Sanacie vlhkosti a vysusovanie vlhkého muriva unikátnou metódou DryPol System® s následnou kompletnou hydroizoláciou stavieb | Vysusovanie-Sanacie-Muriva.sk

DryPol System ® patrí medzi najvyspelejšie technológie na trhu vysušovanie vlhkosti muriva a hydroizolácie stavieb | Vysusovanie-Sanacie-Muriva.sk

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

TOPlist